Nieuws over Amsterdam Transparant

PERSBERICHT AMSTERDAM TRANSPARANT 17 DECEMBER 2017

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 21 MAART 2018

Amsterdam Transparant doet niet mee aan de Gemeenteraadsverkiezingen voor 21 maart 2018.

“Amsterdam Transparant heeft vooral ten doel de bestuurscultuur in Amsterdam te vernieuwen en de integriteit en transparantie van het openbaar bestuur te bevorderen, naast een krachtiger aanpak van fraude en corruptie en bestrijding van vriendjespolitiek. Burgemeesters en de commissaris van de Koning zouden direct door het volk gekozen moeten worden.”

Transparantie, integriteit, openheid en verantwoording zijn de hoofdpijlers waarop de politieke visie van Amsterdam Transparant en haar moedervereniging Nederland Transparant is gebaseerd. Nederland Transparant legt de nadruk op het onderzoeken en bestrijden van (maatschappelijke) misstanden, fraude, corruptie en manipulaties. De politieke vereniging Amsterdam Transparant laat zich met haar uitgangspunten niet indelen in links of rechts.

Amsterdam Transparant wil een einde maken aan het zogenaamd “politiek correct” handelen. Politieke correctheid beperkt het debat en maakt het onmogelijk om (ongewenste) feiten aan de kaak te stellen. Hierdoor wordt een op de werkelijke feiten gebaseerd debat mogelijk en vormt dit als zodanig de grondslag voor besluitvorming. Haar moedervereniging Nederland Transparant streeft naar een ingrijpende wijziging van ons democratisch staatsbestel, de bestuurscultuur en naar vernieuwing van het rechtsbestel.

Concrete doelen die Amsterdam Transparant zich, onder meer binnen de bestuurlijke en staatsrechtelijke vernieuwing, stelt zijn:

 • Het bevorderen van integriteit, openheid, verantwoording en transparantie;
 • Effectievere besteding van overheidsgeld en beëindiging van de “graai”cultuur;
 • Het benadrukken van bestuursverantwoordelijkheid en het verruimen van de publieke bestuurdersaansprakelijkheid;
 • Het tegengaan van ongeoorloofde belangenverstrengeling in de publieke en private sector;
 • Ambtelijke zwijgplicht transformeren naar spreekplicht;
 • Bewerkstelliging van een dienstbare attitude bij overheidsinstanties;
 • Drastische aanpassing van de (kwaliteits)eisen die we stellen aan veiligheid, zorg en onderwijs;
 • Roulering van ambtenaren;
 • Herziening van het klachtstelsel;
 • Maximering van de zittingstermijn van bestuurders en volksvertegenwoordigers in dezelfde functie;
 • Een direct door de bevolking gekozen burgemeester en commissaris van de Koning;
 • Herstructurering en vereenvoudiging van overheidstaken;
 • Invoeren van een correctief referendum;
 • Beëindiging van fractiediscipline;
 • Het stimuleren van de economische groei en het verbeteren van de algemene woon- en leefomstandigheden in de gemeente Amsterdam

Hoewel de doelstellingen van Amsterdam Transparant, zoals verwoord in haar statuten alsmede in haar verkiezingsprogramma van 2006 nog steeds zeer actueel zijn en zonder meer nodig om in de Nederland te realiseren heeft het bestuur van Amsterdam Transparant besloten om niet deel te nemen aan de Gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018.

De leden van Amsterdam Transparant en haar moedervereniging Nederland Transparant geven voorlopig de voorkeur eraan om hun doelstellingen op andere wijze te realiseren. Dat dit zeer succesvol is blijkt uit het feit dat menige kandidaten van Nederland Transparant de Stichting Expertgroep Klokkenluiders hebben opgericht in 2010. De Stichting bereikte het unieke resultaat, voor het eerst in de Nederlandse Parlementaire geschiedenis, dat een wetsvoorstel met 150 voorstemmers in de Tweede Kamer en 75 voorstemmers in de Eerste Kamer werd aangenomen. Als gevolg daarvan werd het Huis voor de Klokkenluiders op 1 juli 2016 geopend. Dit zonder dat Nederland Transparant in de Tweede Kamer vertegenwoordigd is. Ook de Stichting Expertgroep Klokkenluiders boekt nog steeds successen. Het bestuur heeft besloten deze werkwijze voorlopig te blijven bewandelen.

Voor meer informatie kunt u mailen naar contact@amsterdamtransparant.com of bellen naar 06-47744520.

Amsterdam, 17 december 2017

 

Het bestuur van Amsterdam Transparant

drs. E.W.M. Lamers (voorzitter)

mr. drs. Alexander Brom MA LLM (secretaris/penningmeester)

Advertenties